STANOVY SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy, MŠ Amerlingova 4, 625 00 Brno

Doplněné a upravené stanovy

I. Základní ustanovení

čl. 1) Spolek rodičů a přátel školy, MŠ Amerlingova 4, 625 00 Brno je dobrovolná, nezávislá

a nevýdělečná organizace, sdružující rodiče dětí, navštěvujících uvedenou MŠ, jakož i další fyzické a právnické osoby, které mají zájem se Spolkem spolupracovat.

čl. 2) Smyslem existence Spolku je všestranná pomoc při provozních a výchovných záměrech školy.

čl. 3) Sídlem Spolku je Mateřská škola, Amerlingova 4, 625 00 Brno.

II. Účel spolku

čl. 1) Hlavním cílem Spolku je:

a) podílet se na přípravě a organizaci akcí pořádaných MŠ,

b) pro děti z MŠ vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času,

c) zajišťovat finanční prostředky k naplnění těchto cílů formou příspěvků členů Spolku,

dobrovolných darů od rodičů a sponzorů, aj.

d) podílet se na zajištění kvalitních stravovacích a hygienických podmínek dětí formou

pravidelných kontrol prováděných pověřenými členy Spolku.

čl. 2) Pro zabezpečování úkolů Spolku bude po dohodě s vedením MŠ bezplatně využito prostorů MŠ tak, aby nebyl žádným způsobem narušován řádný provoz MŠ.

III. Členství ve Spolku

čl. 1) Řádným členem Spolku se může stát rodič dítěte, přijatého k docházce do MŠ, příp. jiná fyzická nebo právnická osoba, která má vážný zájem ve Spolku pracovat.

čl. 2) Členství ve Spolku vzniká rodiči přijetím jeho dítěte do MŠ a zaplacením členského příspěvku. Zaplacením členského příspěvku dává člen na vědomí svůj souhlas se stanovami Spolku.

čl. 3) Jiná fyzická nebo právnická osoba se stane členem Spolku podáním písemné přihlášky a jejím schválením výborem Spolku.

čl. 4) Členům přísluší právo:

a) účastnit se členské schůze Spolku a podílet se na jeho jednáních,

b) volit a být volen do výboru, příp. dalších orgánů Spolku,

c) vznášet připomínky a náměty k činnosti výboru po celé jeho funkční období,

d) být informován o pořádání všech akcí Spolku.

čl. 4) Členové jsou povinni:

a) jednat v souladu se stanovami a programem Spolku,

b) účastnit se podle možností na akcích, svolávaných Spolkem a vedením MŠ ve prospěch MŠ.

čl. 5) Členství zaniká:

a) ukončením docházky dítěte do MŠ,

b) vystoupením ze Spolku, o němž je třeba písemně informovat výbor Spolku,

c) vyloučením člena pro závažné porušení stanov; o zániku členství v tomto případě rozhoduje členská schůze Spolku.

čl. 6) Vystoupením ze Spolku nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku ani jeho poměrné části.

IV. Orgány Spolku

čl. 1) Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze Spolku, která:

a) volí členy výboru Spolku,

b) volí členy kontrolní komise Spolku,

c) schvaluje návrh hospodaření Spolku pro následující rok,

d) schvaluje změny ve stanovách Spolku,

e) rozhoduje o vyloučení člena v případě jeho vážného porušení Stanov.

Členská schůze se koná nejméně jednou ročně. Svolává ji výbor Spolku ve spolupráci s vedením MŠ. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno nejméně 50 % členů. K přijetí usnesení stačí prostá většina hlasů vzhledem k počtu přítomných.

čl. 2) V období, mezi členskými schůzemi, řídí činnost Spolku pětičlenný výbor, který se skládá z předsedy (statutární orgán), místopředsedy, hospodáře a dvou členů stravovací komise.

čl. 3) Výbor je volen členskou schůzí na dobu 1 roku, přičemž individuální členství ve výboru není touto dobou omezeno.

čl. 4) Spolek reprezentuje předseda výboru (statutární orgán), který jedná samostatně, přičemž se řídí zákony České republiky, stanovami Spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.

Předseda je oprávněn jednat jménem Spolku a zastupovat Spolek navenek. Jménem Spolku dále jednají předsedou písemně pověření zplnomocnění členové Spolku. Tyto osoby jednají jménem Spolku samostatně.

čl. 5) Výbor se může usnášet, je-li přítomno více než 50 % jeho členů. O přijetí usnesení rozhoduje většina přítomných členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy (statutárního orgánu).

čl. 6) Předseda s hospodářem Spolku zpracovává jednou ročně Zprávu o hospodaření za předcházející školní rok, kterou pak schvaluje výbor Spolku a dává na vědomí všem členům Spolku.

čl. 7) Proti kterémukoli rozhodnutí výboru se lze odvolat ke kontrolní komisi, která má 3 členy, z nichž jeden je zároveň kontrolorem hospodaření. Odvolání ke kontrolní komisi má odkladný účinek, pokud komise nerozhodne jinak. Ve věci odvolání je kontrolní komise povinna rozhodnout do šesti týdnů od podání a informovat o svém rozhodnutí výbor i odvolatele.

čl. 8) Pro dozor nad hygienickými a stravovacími podmínkami dětí zřizuje Spolek stravovací komisi, která má 2 členy. Jejich povinností je nejméně 2x ročně vykonat namátkovou kontrolu kvality stravování a úrovně hygieny v MŠ. O výsledcích kontroly informuje komise výbor Spolku.

V. Prostředky Spolku

čl. 1) Prostředky Spolku sestávají:

a) z členských příspěvků, o jejichž výši rozhodne členská schůze, konaná na zahájení školního roku,

b) z mimořádných příspěvků členů Spolku,

c) z darů, dotací a jiných zdrojů příjmů.

čl. 2) Prostředky Spolku mohou být využity pouze pro zajištění cílů Spolku.

VI. Organizační jednotky Spolku

čl. 1) Spolek nezřizuje zvláštní organizační jednotky.

VII. Zánik Spolku

čl. 1) O zániku Spolku může rozhodnout pouze členská schůze, přičemž pro rozpuštění Spolku musí být dvoutřetinová většina vzhledem k počtu přítomných.