POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

ÚŘEDNÍ DESKA, poskytování informací

Zveřejnění informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Základní údaje o škole

Název školy: Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace

Adresa, sídlo školyAmerlingova 4, 625 00 Brno

Telefon547 210 823

E-mailmsamerlingova@seznam.cz

www stránkywww.msamerlingova.webnode.cz

ZřizovatelStatutární město Brno, MČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno

Zřizovací listina vydaná 1.1.2003

Druh organizace: Příspěvková organizace

IČO: 750 01 608

DIČ: 291 - 75001608

IZO: 600 106 471

Bankovní spojení39031621/0100

Datová schránkakm8knu7

Ředitelka   školyMgr. Zdeňka Lederová, telefon: 770 182 179

Email: msamerlingova@seznam.cz

Statutární zástupkyně ředitelky školyPavla Mikušová

Pracovník určený k poskytování informací: Mgr. Zdeňka Lederová

Pracovník pro evidenci stížností a žádostí: Mgr. Zdeňka Lederová

Popis organizační struktury:

ředitelka školy: Mgr. Zdeňka Lederová, telefon: 770 182 179

vedoucí školní jídelny: Bc. Michaela Slováková, telefon: 547 215 152

statutární zástupkyně ředitelky: Pavla Mikušová, telefon: 547 210 823

Konkrétní vymezení popisů práce jednotlivých zaměstnanců je uvedeno v Organizačním řádu.

Vymezení pravomoci a působnosti

Na základě zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) státní správu v oblasti školství vykonává ředitel. Pravomoci ředitelky při výkonu státní správy jsou uvedeny ve Školském zákonu.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola zejména jedná a rozhoduje

Uvedené zákony a vyhlášky jsou na adrese www.msmt.cz

Škola zveřejňuje informace těmito způsoby

 • na informačních tabulích budovy školy,
 • v ředitelně školy,
 • prostřednictvím osobního jednání se zákonnými zástupci dětí,
 • na internetových stránkách školy,
 • prostřednictvím výroční zprávy školy.

Evidence žádosti o poskytnutí informací, stížností, podnětů

 • Žádost o poskytnutí informace, podání stížností či podnětu se podává ústně, písemně, elektronicky nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení.
 • Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou mu na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 • Písemná žádost musí obsahovat:
 • Fyzická osoba
 • Název školy, které je žádost určena
 • Věc: Žádost o poskytnutí informace (podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů)
 • Poskytnutí informace (charakteristika)
 • Jméno, příjmení žadatele, datum narození, adresa trvalého bydliště, adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • Způsob poskytnutí informace:
 • Zaslat na adresu ...
 • Poslat emailem ...
 • Osobní vyzvednutí
 • Podpis písemné žádosti
 • Právnická osoba
 • Název školy, které je žádost určena
 • Věc: Žádost o poskytnutí informace (podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů)
 • Poskytnutí informace (charakteristika)
 • Název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • Způsob poskytnutí informace:
 • Zaslat na adresu ...
 • Poslat emailem ...
 • Osobní vyzvednutí
 • Podpis písemné žádosti
 • Neobsahuje-li písemná žádost některý z údajů uvedených v bodě 3, není tato žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím a žádost se odloží.

Vyřizování písemných žádostí, stížností, podnětů

 • Žádost (stížnost, podnět) je podána dnem, kdy ji obdržela Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, p. o.
 • Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, p.o. posoudí obsah žádosti (stížnosti, podnětu) a
 • V případě, že je nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována či na co si žadatel stěžuje, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti (stížnosti), aby žádost (stížnost) upřesnil; neupřesní-li žadatel svou žádost (stížnost) do 30 dnů, rozhodne Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, p. o. o odmítnutí žádosti (stížnosti).
 • V případě, že se požadované informace (stížnost) nevztahují k její působnosti, žádost (stížnost) se odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli.
 • Poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.
 • Lhůtu pro poskytnutí informace (stížnosti) je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou
 • Vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací, požadovaných v jedné žádosti.
 • Konzultace s jiným orgánem státní správy, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti.
 • Žadatel musí být o případném prodloužení lhůty pro poskytnutí informace i o důvodech jejího prodloužení vždy prokazatelně informován, a to včas, před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
 • Za účelem poskytnutí již zveřejněné informace mohou být žadateli sděleny údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, p. o. mu ji poskytne.

Omezení práva na poskytnutí informace

Ředitelka školy nesmí poskytnout informaci, která je v rozporu s nařízením EU k ochraně osobních údajů (GDPR).

Zásady hrazení nákladů

 • Škola je v souvislosti s poskytováním informací oprávněna žádat úhradu ve výši dle sazebníku úhrad za poskytování informací.
 • Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů.
 • Škola může podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy.
 • Úhrada za poskytnutí informace je příjmem školy.

Sazebník úhrad za poskytování informací

V souvislosti s poskytováním informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, p. o. sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáním a poskytnutím požadované informace.

Osobní náklady

Účtují se průměrné mzdové náklady zaměstnanců školy za předcházející čtvrtletí. Vychází se z průměrné hodinové mzdy. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů.

Věcné náklady

Pořízení kopie již zveřejněné informace za 1 stránku A4 - 1,50 Kč, Papír - 0,30 Kč

Faktické náklady poštovného podle platných tarifů

Vyhotovení duplikátů za 1 stránku 50,- Kč

Způsob úhrady

Částky stanovené sazebníkem úhrad jsou splatné na pokladně školy na částku podle vyúčtovaných nákladů spojených s vyhledáním a poskytnutím požadovaných informací pověřeným pracovníkem školy.

Licenční smlouvy - Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace v současné době žádné licenční smlouvy nemá.

Zprávy o činnosti školy v oblasti poskytování informací

Zpráva o činnosti školy je uložena v kanceláři školy.

Informace o zpracování osobních údajů

Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, p. o. jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje dětí a zákonných zástupců, a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Informace o způsobu zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách školy www.msamerlingova.webnode.cz. Další dokumentace k ochraně osobních údajů školy je k dispozici k nahlédnutí u ředitelky školy.

Škola má zpracovaný funkční systém ochrany osobních údajů - směrnici o ochraně osobních údajů, včetně kontrolních mechanismů, aby se do zabránilo jakémukoliv potenciálnímu zneužití osobních údajů.

Při práci s osobními údaji se všichni zaměstnanci školy řídí touto směrnicí.

Osobní údaje se ve škole zpracovávají na základě plnění požadavků právních předpisů, nebo na základě souhlasu subjektu údajů žáka. Výslovný souhlas subjektu údajů je písemný, informovaný a konkrétní.

Údaje, které škola jako správce osobních údajů zpracovává, jsou nezbytné pro její činnost, plnění ŠVP a organizaci školního roku. Jsou v oprávněném zájmu školy a subjektů údajů.

Osobní údaje se uchovávají na základě povinnosti stanovené §28 Školského zákona a zákona o archivnictví a spisové službě.

V souladu se směrnicí o ochraně osobních údajů je zakázáno zaměstnancům školy poskytovat informace o osobních údajích dětí a zákonných zástupců třetí osobě, vyjma případů, kdy to vyžaduje zákon. Informace třetí osobě lze poskytnou pouze s výslovným souhlasem zákonného zástupce.

Zákonní zástupci dětí mají právo na:

 • přístup k osobním údajům a k informacím, jaké údaje se o nich zpracovávají,
 • opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů. Tím není dotčena povinnost hlásit škole změny týkající se jejich osobních údajů.
 • výmaz osobních údajů, a to v případě, že se domnívá, že zpracování jejich osobních údajů není oprávněné.

Pokud jsou názoru, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR, mohou podat stížnost ředitelce školy, pověřenci nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ředitelka školy jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů Bc. Adriana Blechová, tel. 725 654 319, e-mail gdpr@jkaccounting.cz.

V Brně dne 1. 8. 2020

Mgr. Zdeňka Lederová
ředitelka školy