PLATBY V MŠ

Pokyny k platbám:

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2021/2022 bude ve výši 470 Kč.

Děti, které plní povinnou předškolní docházku, školné neplatí.

Cena obědů je stanovena dle věkových kategorií: (zařazení do věkové kategorie, je dáno dovršením věku v daném školním roce 1. 9. 2021 - 31. 8. 2022, příklad: dovrší-li dítě věku 7 let 27. 8. 2022, celý školní rok spadá do kategorie 7-10 let).

strávníci 3- 6 let 39,- Kč
strávníci 7-10 let 42,- Kč

Nárok na zvýhodněnou cenu stravy tj. pouze za cenu potravin má strávník pouze 1. den neplánované nepřítomnosti v MŠ (vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování § 4. odst. 9).

Stravné se platí zálohově trvalým příkazem z účtu nebo bankovním převodem na daný měsíc a to do 15. dne v měsíci.

Číslo účtu naší školy: 39031621/0100.

Výše záloh:

strávníci 3 - 6 let 780,- Kč
strávníci 7 - 10 let 840,- Kč

Stravné i školné lze hradit dohromady tj. 1250 Kč.

Děti s odloženou školní docházkou hradí pouze stravné 840 Kč.

Přeplatky za stravné se budou vracet na účty a to 1x ročně, po ukončení školního roku. 

Na září neposílejte platbu před 1.9.

Na prázdniny je potřeba zrušit trvalé příkazy, neposílejte žádné jiné platby než úhradu za prázdninový provoz.
Jestliže jste v průběhu roku změnili číslo účtu, tuto změnu nahlaste ihned vedoucí školní jídelny. Stravu odhlašujte  prostřednictvím aplikace na www.strava.cz, ve výjimečných případech nebo při domluvě vyzvednutí obědu využijte SMS na 
telefon školní jídelny 778 458 152.

Rodiče jsou povinni vždy včas dítě ze stravování odhlásit! Pokud tedy zákonný zástupce svoje dítě řádně neodhlásí ze stravování, ale školní jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré náklady na přípravu stravy (tj. včetně osobních a věcných nákladů).