CO NABÍZÍME?

V naší mateřské škole preferujeme volnou hru dětí, práci s encyklopediemi, kooperativní, námětové hry a psychomotorická cvičení, práci s přírodním a odpadovým materiálem, výlety, exkurze. Sourozenci jsou zařazováni do stejné třídy. Stejně tak děti,které se znají už před nástupem do školky, mohou být, na přání rodičů, zařazeny do třídy spolu. Umožňujeme také dětem a rodičům postupnou adaptaci v kolektivu ( rodič může pobývat ve školce s dítětem tak dlouho,než si dítě zvykne a postupně prodlužovat dobu,po kterou je dítě v MŠ samo).
Při výchově dětí uplatňujeme metodu komunitního kruhu- tvořivé dramatiky- prožitkového učení- využití přirozených situací- řízené skupinové činnosti- řízené individuální činnosti. V průběhu dne však převládají spontánní činnosti nad řízenými.Děti mají možnost pracovat s keramickou hlínou, protože vlastníme keramickou pec. Děti naší mateřské školy mohou navštěvovat "Angličtinu hrou", "Edukativně-stimulační skupinky" pro předškoláky, logopedické konzultace.

Zásady podpory zdraví v mateřských školách zapojených do projektu

UČITELKA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ svým životním stylem vytváří vzorce chování,které děti napodobují a jako kvalifikovaný odborník je průvodcem dítěte na cestě poznání.
VĚKOVĚ SMÍŠENÉ TŘÍDY jsou společenstvím dětí 3-7letých v jedné třídě, vytváří přirozené sociální prostředí umožňující jejich vzájemné kontakty a život ve skupině.
RYTMICKÝ ŘÁD ŽIVOTA A DNE naplňuje potřebu svobody a potřebu řádu, nezbytné pro pocit bezpečí předškolního dítěte.
TĚLESNÁ POHODA A VOLNÝ POHYB cíleně napomáhá ochraně a posilování organismu dítěte, nabídkou příležitostí k volnému pohybu
ZDRAVÁ VÝŽIVA pestrá nabídka stravy, odpovídající současnému poznání o tom, jaká výživa nám prospívá.
SPONTÁNNÍ HRA vytváření prostoru a poskytování přiměřeného času pro hru, která je nejpřirozenějším způsobem seberealizace předškolního dítěte

PODNĚTNÉ VĚCNÉ PROSTŘEDÍ možnost výběru a snadný přístup k hračkám, pomůckám a materiálům umístěných v zorném poli dětí, přiměřená výzdoba upřednostňující přírodní materiály a práce dětí

BEZPEČNÉ SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ rozvíjení partnerských vztahů na základě úcty mezi všemi- dětmi, učitelkami, ostatními zaměstnanci a rodiči

PARTICIPATIVNÍ A TÝMOVÉ ŘÍZENÍ praktikování takového stylu řízení, který je založen na účasti a spolupráci všech zúčastněných
PARTNERSKÉ VZTAHY S RODIČI rozvíjení společenství mateřské školy a rodiny formou bohatých kontaktů, otevřenost školy vůči rodičům, umožnění přímé účasti rodičů ve výchovně vzdělávacím programu
SPOLUPRÁCE MŠ SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU snaha o součinnost se základními školami v okolí a tím vytváření podmínek pro nestresující plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ
ZAČLENĚNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY DO ŽIVOTA OBCE aktivní účast na dění v obci, přispívání k jejímu kulturnímu životu

Devatero pro spolupráci s rodinou:

1.Respektujeme úlohu rodičů
Rodiče jsou nejvýznamnějšími činiteli ovlivňujícími vývoj dítěte. Mají právo a zároveň povinnost činit důležitá rozhodnutí týkající se jejich potomka. Bereme tuto jejich nezpochybnitelnou roli v každé situaci v úvahu a podle toho s nimi jednáme. Pěstujeme vzájemný respekt mezi učitelským týmem a rodinami.
2. Zachováváme důvěrnost
Rodiny mají právo na ochranu svých osobních informací v průběhu i po ukončení školní docházky do MŠ. Informace požadované od rodin omezujeme pouze na takové, které jsou nezbytně nutné k zajištění efektivního vzdělávání dětí. Informace a záznamy o dítěti mají k dispozici pouze jeho rodiče. Je-li třeba poskytnout tyto informace i jiným osobám, seznámíme s tímto faktem rodiče předem a žádáme o jejich souhlas.
3. Mluvíme s rodinami o očekáváních, která vůči sobě máme
Zejména na počátku školního roku nebo ještě před vstupem dítěte do MŠ, ale i v průběhu školního roku zjišťujeme, jakou představu o vzdělávání svého dítěte a vzájemné spolupráci rodiče mají. Zároveň otevřeně sdělujeme naše představy a záměry.
4. Podporujeme spolupráci s rodiči nabídkou vícero strategií k jejich zapojení
Rodiny jsou odlišné. Co je zajímavé pro jednu, nemusí být přijatelné pro rodinu druhou. Jsme tvořiví, každá rodina si může vybrat takové formy spolupráce, které jí budou nejvíce vyhovovat.
5. Respektujeme, že konkrétní způsob spolupráce si volí rodina sama
Naším cílem je nabídnout rodinám co nejširší škálu možností ke spolupráci. Rozhodnutí, kterou z forem spolupráce rodina zvolí, už závisí na ní samotné.
6. Nabízíme zapojení celé rodiny
Ke spolupráci vyzýváme nejenom rodiče dětí, ale přispět mohou i další členové rodiny a její přátelé.
7. Poskytujeme rodinám zpětnou vazbu
Dáváme rodinám najevo, že si ceníme jejich spolupráce, reagujeme na jejich podněty.
8. Spolupracujeme s dalšími partnery školy
Jsme otevření spolupráci s ostatními institucemi a organizacemi, jejichž nabídek využíváme, jsou pro rozvoj školy přínosné a doplňují naše zaměření.
9. Víme, že všechno nejde hned...
Partnerské vztahy a spolupráci s rodiči budujeme postupně, průběžným stavěním na malých úspěších. Vyžaduje to čas a úsilí. Víme, že je to náročné, ale nevzdáváme se.

Copyright © 2020 Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace| Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky