AKCE SRPŠ

Komunitně osvětové setkání s názvem Stromů není nikdy dost konané dne 22. 9. 2020, bylo věnováno péči o životní prostředí školy. V létě 2019 nám v předzahrádce školy uschla lípa. Vymysleli jsme proto projekt, kterým jsme chtěli vlastními silami přispět k výsadbě nového stromu. Od ledna do března 2020 jsme ve škole děti a rodiče seznámili s možností recyklace hliníkových výrobků, všichni se zapojili do sběru hliníku. Nasbíraný hliník odvezl jeden ochotný tatínek do sběrny. Utržené peníze byly základem pro nový stromek, ten nám pomohli vybrat pracovníci zahradnictví. Pro samotné zasazení stromu - javoru babyky jsme zorganizovali ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy setkání dětí, rodičů, prarodičů a přátel školy na naší zahradě. Sázení stromu proběhlo s pomocí rodičů i dětí, během odpoledne si mohli všichni na zahradě u táboráku opéct špekáčky. S dětmi budeme stromek pravidelně zalévat.


Sběr hliníku leden-březen 2020

Děkujeme za sběr hliníku. Sesbíráno, vytříděno, odvezeno. Můžeme mít radost z toho, že jsme se naučili třídit další surovinu. Foto k nahlédnutí:


Povolání-ten dělá to a ten zas tohle

Akce zaměřená na různá povolání se uskutečnila v naší MŠ 20. listopadu 2018.

Prostřednictvím připravených stanovišť se měli všichni zúčastnění možnost seznámit s vybranými povoláními. Pomocí pracovních listů, tvořivých dílen, puzzle, soutěží a pohybových aktivit si měli šanci vyzkoušet, co která profese obnáší. Tato akce byla realizována ve vzájemné spolupráci Spolku rodičů a přátel školy a zaměstnanců MŠ Amerlingova. Každé z dětí, které si přišlo zasoutěžit a pobavit se, dostalo za splnění všech úkolů odměnu. Podle spokojených a usměvavých tváří dětí věříme, že se akce povedla a všichni strávili příjemně prožité chvíle. K tomu, by nemohlo dojít bez pomoci ochotných rodičů, kteří věnovali nejen svůj volný čas, ale také hodnotné ceny. Za to vše jim patří poděkování, ale největší odměnou všem byla radost a zaujetí v dětských očích.

Za poskytnuté ceny bychom rádi poděkovali paní Jurkovičové a paní Tomanové. Děkujeme

Anna Ješetová - Spolek rodičů a přátel MŠ Amerlingova


Podzimní hrátky

Dne 20. října 2015 se na školní zahradě uskutečnilo sportovně-zábavní odpoledne pořádané Spolkem rodičů a přátel školy, MŠ Amerlingova 4, 625 00 Brno (dále jen "Spolek") za významné podpory MŠ Amerlingova.

Akce s názvem "Podzimní hrátky" se skládala z 10 stanovišť, na kterých děti za doprovodu rodičů plnily různé kreativní a pohybové úkoly. Naším cílem bylo, aby se děti nejen pobavily a účelně strávily čas s rodiči, ale zároveň se něčemu novému naučily a také posílily svoje kompetence. Akce tohoto typu u dětí rovněž upevňují pocit sounáležitosti k "vlastní" školce.

"Podzimních hrátek" se zúčastnilo celkem 79 dětí. Z toho 64 dětí patřilo do třech tříd, které školka má a zbylé děti jsou sourozenci.

Celkové náklady na pořádanou akci, které byly čerpány z fondu, do kterého přispívají všichni členové Spolku, činily 794,- Kč. Velká část věcí, včetně dárků, jež obdrželi všichni soutěžící, byla pořízena z darů rodičů.

Zpětná vazba a hodnocení od dětí i jejich rodičů je pozitivní a akce naplnila vytýčené cíle.

Na sociální síti byla k tomuto účelu vytvořena uzavřená skupina MŠ Amerlingova, kde rodiče mohou vyjadřovat svoje názory a vzájemně komunikovat.

Anna Ješetová


Cestovatelsko-kulinářská akce

Dne 24. 2. 2016 se konala v pořadí již druhá akce pořádaná Spolkem rodičů a přátel školy, MŠ Amerlingova 4, 625 00 Brno (dále jen "Spolek"). Akce s názvem "Cestovatelsko - kulinářské odpoledne" se zúčastnilo 47 dětí a jejich rodičů. Všichni zúčastnění se měli možnost seznámit s deseti vybranými zeměmi Evropy a dozvědět se formou her a tvořivých aktivit zajímavé informace o těchto zemích a o tamějším životě. Součástí akce byla rovněž malá ochutnávka vybraných pochutin charakteristických pro tyto země, na které se podíleli samotní rodiče dětí, kteří vlastnoručně zhotovené pokrmy přinesli.

Cílem pořádané akce bylo, aby se děti přiučily něčemu novému, účelně strávily čas s rodiči, posílily svoje kompetence a uvědomily si, že svět nekončí za hranicemi České republiky a nemluví se pouze česky. Za splnění všech úkolů a projití stanovišť obdrželo každé z dětí drobnou odměnu.

Dalším neméně významným faktem je, že na akcích tohoto typu mají rodiče/členové Spolku jedinečnou příležitost setkat se s ostatními rodiči a popovídat si, čímž se prohlubují sociální vazby.

Celkové náklady na akci, které se čerpaly z fondu Spolku, činily 927,- Kč.

Žádná z aktivit Spolku by nemohla být zorganizována bez pomoci a dobré komunikace se všemi zaměstnanci MŠ.

Anna Ješetová