ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

V naší mateřské pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem " Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Amerlingova", který je vypracován v souladu s platným Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Charakteristika programu

 Naše mateřská škola byla 24. 6. 1997 přijata do projektu "Mateřská škola podporující zdraví".

Již sedm vnějších evaluací svědčí o úspěšné práci na projektu. Na začátku školního roku 2019/2020 jsme zpracovali evaluaci Školního kurikula a materiály jsme zaslali do Státního zdravotního ústavu k posouzení. Následně jsme obdrželi osvědčení a dohodu o spolupráci na další tříleté období.

Na konci tohoto období ve školním roce 2021/2022 jsme vypracovali autoevaluační zprávu. Tu zašleme spolu s novým Školním kurikulem opět k posouzení. Na evaluaci se podíleli všichni zaměstnanci školy.

Školní vzdělávací program s názvem "Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Amerlingova" byl vytvořen na období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2025.

Cílem programu školy podporující zdraví je naučit děti postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Zdraví je prioritní hodnota, ničím nenahraditelná, kterou ovlivňujeme svým chováním a jednáním. Uplatňujeme základní principy programu podpory zdraví:

· Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa.

· Rozvíjení komunikace a spolupráce.

Pracujeme podle knihy Kurikulum podpory zdraví v Mateřské škole vydané v roce 2006 v nakladatelství Portál.

Každá třída MŠ pracuje podle Třídního kurikula, které vypracovávají učitelky v jednotlivých třídách. Při tvorbě zohledňují podmínky naší MŠ a lokality, ve které se nacházíme. Třídní kurikulum obsahuje: podtéma, název tematické části, kompetence, dílčí cíle, činnosti a rizika, zpětnou vazbu. Na konci každé tematické části provádí učitelky evaluaci. Kompetence dítěte předškolního věku čerpají rovnoměrně, ke každé kompetenci vybírají dílčí cíle ze všech pěti oblastí vzdělávání. Tematické části reagují na vzdělávací potřeby dětí a na nově vzniklé situace. Nejsou limitovány časově, ale obsahově.

Dlouhodobé záměry rozvoje

  • Vytvářet vhodné podmínky pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte po celou dobu docházky do mateřské školy.
  • Vychovávat děti ke zdravému životnímu stylu, vytvářet u dětí návyky a dovednosti, osvojovat si poznatky, takovými způsoby výchovy, které jsou pro děti předškolního věku přirozené.
  • Dlouhodobě, komplexně a systematicky získávat, shromažďovat, posuzovat a vyhodnocovat informace o dítěti. Využívat je ve prospěch optimálního rozvoje dítěte.

Základní principy a zásady programu:

Princip 1- Respekt k přirozeným lidským potřebám

Princip 2- Rozvíjení komunikace a spolupráce

Zásada 1- Učitelka podporující zdraví

Zásada 2- Věkově smíšené třídy

Zásada 3- Rytmický řád života dne

Zásada 4- Tělesná pohoda a volný pohyb

Zásada 5- Zdravá výživa

Zásada 6- Spontánní hra

Zásada 7- Podnětné věcné prostředí

Zásada 8- Bezpečné sociální prostředí

Zásada 9- Participativní a týmové řízení

Zásada 10- Partnerské vztahy s rodiči

Zásada 11- Spolupráce MŠ a ZŠ

Zásada 12- Začlenění mateřské školy do života obce

Celé znění našeho Školního vzdělávacího programu je k dispozici v budově školy na nástěnkách v šatnách tříd a v ředitelně.

Copyright © 2020 Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace| Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky